Artikel 1.

 1. De Algemene Voorwaarden van Karanjer hebben betrekking op al onze cursussen, lessen, prijzen, overeenkomsten en overige activiteiten, hierna te noemen de ‘Diensten’ van Karanjer.
 2. Personen en bedrijven, hierna te noemen ‘Wederpartij’ die een schriftelijke overeenkomst aangaan door Diensten af te nemen bij Karanjer.
 3. Afwijkende voorwaarden gelden slechts voor zover deze schriftelijke zijn overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij de afwijkende voorwaarden zijn gemaakt.
 4. Schriftelijke overeenkomst: de overeenkomst tussen Karanjer en de Wederpartij over de te leveren/ verrichten van Diensten.
 5. Voor de Wederpartij: Je bent zelf verantwoordelijk voor je lichaam en je kindje. Meldt veranderingen en ga naar een specialist voor serieuze klachten. Karanjer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijke klachten.
 6. Door het invullen van het inschrijfformulier en/of door betaling van Diensten gaat Wederpartij akkoord met de Algemene Voorwaarden en het privacy beleid van Karanjer. Wederpartij dient bij het inschrijfformulier voor de cursussen een hokje aan te vinken dat Wederpartij de Algemene voorwaarden en het Privacy beleid van Karanjer.nl heeft gelezen en akkoord gaat. Dit is een verplicht veld dat Wederpartij dient aan te vinken.

 

Artikel 2. Aanmelden en Bevestiging.

 1. Aanmelden is uitsluitend mogelijk via een volledig ingevuld inschrijfformulier.
 2. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 3. Na aanmelding ontvangt de Wederpartij schriftelijk per e-mail een ontvangstbevestiging van de inschrijving.
 4. Wanneer de Wederpartij de factuur heeft voldaan, stuurt Karanjer een schriftelijke betalingsbevestiging per e-mail.
 5. Voor levering van Diensten waarvoor Karanjer geen offerte of opdrachtbevestiging verzendt, geldt als opdrachtbevestiging de factuur.
 6. Wederpartij kiest een begindatum via de agenda van Diensten Karanjer. Wederpartij neemt hierbij éénmalig een losse proefles af of sluit een overeenkomst af voor minimaal acht lessen achtereen af. Wederpartij kan deelnemen aan de lessen tot twee weken voor de uitgerekende datum. Bij uitzonderingen en in overleg tussen Karanjer en Wederpartij kunnen er lessen bijgeboekt worden tot aan 42 weken zwangerschap.

 

Artikel 3. Betalingen en Annuleringen.

 1. De betaling wordt voor aanvang van Diensten voldaan.
 2. 1 Indien Wederpartij zich heeft aangemeld voor een bepaalde datum of locatie kan hiervan niet worden afgeweken. Neem contact op met de cursus docent om te bespreken of er mogelijkheden zijn voor verschuiving. Indien dit mogelijk is, zal de desbetreffende cursusdocent één of meerdere data opties voorstellen. Deze opties zijn beperkt tot het aanbod van de desbetreffende docente. 2.2 Indien de Wederpartij eerder dan de uitgerekende datum bevalt, dan wordt het resterende bedrag van de lessen teruggestort na ontvangst van het geboortekaartje. 2.3 Indien de Wederpartij eerder wil stoppen met de lessen, is er geen teruggaaf van het lesgeld. Met uitzondering van de volgende redenen: ziekenhuisopname, miskraam, op doktersadvies of met ernstige bekkenklachten, laatste beide met dokters/therapeut verklaring.

 

 1. 1 Het annuleren van Diensten kunnen minimaal vier weken of meer dan vier weken voor aanvang van Diensten te worden geannuleerd. Hierbij is 75 % van het te betalen of reeds betaalde bedrag verschuldigd. 3.2. Indien de Wederpartij bij minder dan vier weken voor aanvang van de Diensten bij Karanjer.nl annuleert, is 100% van het te betalen of reeds betaalde bedrag verschuldigd. Bij annulering minder dan vier weken voor aanvang van de Diensten wordt geen terugbetaling of enige vorm van (schade)vergoeding gedaan.
 2.                                                                                                          Wederpartij heeft het recht om binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.                                                                                                                        De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag [1].                                                    Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Karanjer[2] via een ondubbelzinnige verklaring e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht [3]. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.                                                                                                                                                  Gevolgen van de herroeping.                                                                                                                   Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.  Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht [4]

Modelformulier voor ontbinding/herroeping (acm.nl)

 

 1. De Wederpartij verklaart dat hij zijn annulering/herroepingsrecht/veertien dagen bedenktijd verliest zodra Karanjer de overeenkomsten/Diensten al volledig heeft uitgevoerd.
 2. Karanjer is niet aansprakelijk voor het niet (geheel) na kunnen komen van reeds betaalde Diensten van Wederpartij door belemmerende omstandigheden die in redelijkheid niet voor het risico van Karanjer behoort te komen. Belemmerende omstandigheden zoals stakingen of blokkades, ernstige bedrijfs-(ver)storingen die de normale bedrijfsvoering belemmeren, brand, ongevallen, ziekte, corona(maatregelen) overlijden, oorlog(gevaar) en (natuur)rampen.
 3. Indien een dienst door (corona)maatregelen niet mag of kan worden uitgevoerd, dan zullen de diensten online plaatsvinden.
 4. Wanneer Karanjer op locatie van Wederpartij diensten levert, en er zijn parkeerkosten op de locatie van Wederpartij, dan worden door Wederpartij deze parkeerkosten aan Karanjer.nl vergoed.
 5. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten
 6. Alle prijzen zijn in euro's en inclusief BTW.

 

Artikel 4. Rechten Karanjer

 1. Karanjer behoudt zich het recht voor om te allen tijde, ongeacht het aantal deelnemers, één of meerdere Diensten te annuleren.
 2. Indien Karanjer één of meerdere Diensten op grond van het voorgaande lid annuleert, krijgt de Wederpartij zo snel mogelijk bericht per e-mail of telefoon. Karanjer.nl en Wederpartij zullen naar aanleiding hiervan in onderling overleg, tot het maken van een nieuwe datum, komen.
 3. Indien Karanjer vakantiedagen heeft of andere verplichtingen en geen invalkracht heeft gevonden dan schuiven vanzelfsprekend je lessen door. Als je daardoor lessen overhebt na je uitgerekende datum en/of bevalling krijg je je geld terug. Wederpartij kan na schriftelijk overleg en indien er plek is de lessen mee doen tot 42 weken zwangerschap.
 4. Karanjer heeft het recht jaarlijks de prijzen en tarieven aan te passen. Voor reeds betaalde Diensten geldt deze prijsaanpassing niet.
 5. Karanjer in uitzondering van het voorgenoemde lid 4.4 prijswijzigingen doorvoeren als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 6. Het is mogelijk dat je soms niet van je eigen docent les krijgt, dit i.v.m. vakantie, ziekte, of andere werkzaamheden.
 7. Op de overeenkomsten en Diensten van Karanjer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 •  

Artikel 5. Aansprakelijkheid.

 1. Karanjer inclusief de docent/begeleider, is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan de Diensten, inhoud en advies van de Diensten of de annulering hiervan.
 2. Alhoewel geheel ongevaarlijk: deelname aan de Diensten van Karanjer is geheel voor eigen risico. Noch Karanjer noch de desbetreffende cursus docent, kan aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel als gevolg van, of opgelopen tijdens een cursus.
 3. De aansprakelijkheid en/ of schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende Diensten.
 4. Mondelinge toezeggingen zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn bevestigd door Karanjer.nl.
 5. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 6. Karanjer behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderzijds het normale verloop van een cursus, bijeenkomst of training belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van overige deelnemers, verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting geeft geen recht tot teruggave van het cursusgeld.
 7. De inhoud van de Diensten bevat geen medisch advies en/of is op geen enkele wijze bedoeld als medisch advies.
 8. Voor medische en/of gezondheids-gerelateerde zaken rondom de zwangerschap, bevalling of kraamzorg dient advies van een arts of verloskundige te worden gezocht.
 9. Karanjer is niet aansprakelijk voor medische problemen.
 10. De Wederpartij past interventies, waarvan hij/zij heeft kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die zijn aangeleerd worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarden aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.
 11. Cursusmateriaal of informatie uit onze Diensten, mag onder geen enkele wijze worden gekopieerd, doorgestuurd, worden gedeeld/verspreid/verveelvoudigd met anderen of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar worden gemaakt. Indien dit wel gebeurt, is diegene die dit artikel overtreedt een boete van €5.000,-verschuldigd aan Karanjer.

 

Artikel 6. Gegevensbeheer.

 1. Indien het inschrijfformulier of de nieuwsbrief wordt ingevuld dan worden deze gegevens opgenomen in het klantenbestand van Karanjer.
 2. Karanjer kan naar het op gegeven e-mailadres mailen of een nieuwsbrief sturen.
 3. Karanjer houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden. Karanjer.nl respecteert de privacy en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens.

 

Artikel 7. Klachten.

 

 1. Karanjer vindt het belangrijk dat iedereen tevreden is. Indien Wederpartij een klacht heeft, dient zij deze eerst bij Karanjer te melden, voordat zij deze eventueel online of offline communiceert. Karanjer dient de mogelijkheid te krijgen om een eventuele klacht op te lossen.

 

 1. Wanneer Karanjer en Wederpartij tot een oplossing zijn gekomen, mag Wederpartij in welke vorm dan ook, zich niet negatief uiten, noch de klacht online of offline ergens communiceren.

 

 1. Indien Wederpartij artikel 7.2 overtreedt heeft zij, één week vanaf de constatering, de tijd om dit te herstellen. Indien Wederpartij na één week deze niet heeft hersteld, volgt een opeisbare boete van €250,- euro per dag zolang de overtreding voortduurt. Wederpartij dient zelf aan te tonen dat zij de overtreding heeft hersteld en maakt dit schriftelijke bewijs kenbaar via het e-mailadres van Karanjer.